Hasta Hakları

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkat e alınmadan hizmet alma,

Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,

Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,

Bilgi İsteme
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,

Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

Rıza ve İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,

Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,

Dini vecibelerini yerine getirebilme Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,

Saygınlık görme
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,

Rahatlık
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

Refakatçi bulundurma
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma,

Sürekli hizmet
Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma,

Düşüncelerini Belirtme
Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,

HAKKI VARDIR.

Aile Hekimini Bul MHRS(182) Eczaneler
Dr. Gülşah KAFA ÇOMAK
Hem. Gülden ERDEM DOĞAN
(0248) 325 58 03
Mehmet Akif, 2388. Sk. No:2, 15300 Bucak/Burdur